Sunda

Da puguh jalma leutik bapa kuring mah, nya waktu maot téh nu ngalanteurkeunana ogé jalma-jalma laleutik deui waé. Jeung teu loba, tapi bangun ariklas. Cuhcih nu nguruskeun pasaran, lapor ka lingkungan, nu nyusur taneuh, na motong papan pipadungeun, manguruskeun piboéheun téh éstu tanpa pamrih. Mu téa mah maranéhna ngararepkeun buruh asa piraku, da puguh kaayaan kolot kuring téh geus nembrak. Di gowok nya buntut nya ngupung kitu bet piraku aya araheun. Peutingan sabada dikurebkeunpa erte datang, duaan jeung ketua seksi dana kematian. Panjang ngobrolna mah jeung indung kuring téh, kuma wé ilaharna ka nu tas kapapatenan. Tapi ari maksud n amah ngan milu prihatin wé cenah ti kadang warga saérté. Barang rék balik manéhna téh nyodorkeun duit, dibungkus ku keretas, dikarétan. Kaciri da bungkusna teu buni, geus lalusuh, da puguh meunang ngumpulkeun ti tatangga-tatangga wé, papada jalma teu boga. Tuluy sasalaman jeung indung kuring. Ka kuring gé, ka budak tara-tara ti sasari maké ngajak sasalaman. “Kadé Jang, siang junun sakola téh,” pokna. “boga pangarti mah sugan wé hirup téh moal ripuh-ripuh teuing. Geus kelas sabaraha ayeuna téh?” kuring unggeuk kawas nu heueuh. Padahal ti barang bapa brek gearing téh kudu geus mindeng males. Mun dijumlahkeun mah aya tilu-mingguna. Era tuda, unggal diabsén nu can mayar sumbangan bulanan, kuring deui kuring deui nu ngacung téh. “kumaha ieu téh mukri hah? Isuk deui isuk deui! Ari moal mayar puguh! Mun teu mampuh atuh mawa katerangan ti érté!”. Waktu dikitukeun téh kuring ngeluk wé . Tuda naon piomongeun. Ménta, ménta ka saha. Nenjo bapa sakitu payahna naha kanyeri piraku tega pok. Rék ngomong ka indung, kuriak nambah-nambah kabingung, da cacak mun aya méh moal kudu di pénta. Bérésna mah nya bolos téa wé. Ti imah indit, balik-balik lamun geus waktu budalan. “Si Mukri mangkir! Si Mukri Ibro!” pokna. Isukna dibaréjakeun ka guru. Batur dialajar kuring mah digelendeng. Tuluy dijagjragkeun ka kantor kapala. Mani ngeleper sajeroning diseukseukan téh. Sieun, jeung éra pangpangna mah. Tungtungna hing ceurik, teu kawawa. Waktu diidinan deui abus ka kelas téh teu pati atoh, da sieun disurakan deui. Rék tuluy balik komo, nambah-nambah pikacuaeun guru. Awahing ku bingung léos ka tukang, ngadon sibeungeut heula. Hayoh wé nyemplangkeun beungeut, pirang-pirang lila, da cipanon berebey deui brebey deui kawas cinyusu. Tayohna bapa kepala téh nuturkeun, da waktu kuring malik manéhna ngajengjen tukangeun. Atuh rumpuyuk deui kuring téh, kawas nu kacerek deleg. Potlot gé nepi ka murag awahing ku reuwas. Hadéna buku mah heunteu. Mun murag téh meureun lapur kana kolombéran. “ku naon atuh manéh téh anu sabenerna Mukri hemh? Cing pek balaka, da moal dikua-kieu. “pokna, “tadi-tadi maneh téh jadi pamujian guru, ari ayeuna bet kieu? ” teu nembal. “henteu gering mah manéh téh?” “heunteu”. “kamana waé atuh pangna teu sakola téh?” teu nembal. Lila heula kakara pok deui nanya. : “ari bapa manéh kana dagang kénéh?”. “heunteu”?. Udur. Tos lami da.”. Baruk gering?” pokna, semu kageteun. “saha atuh anu tunggu dipasar?” “Da tos teu gaduh jongko ayeuna mah…”. Kuring jadi rada tatag nyarita téh da bapa kapala sorangan leuleuy ayeuna mah. Waktu dibawa deui ka kantor, teu rerempodan teuing cara tadi. Komo waktu dicekel tak-tak mah, bari leumpang, rarasaan téh asa keur leumpang jeung bapa sorangan. Indung kuring kungsi diangkir ka sakola. Nya pasti rék ngabadamikeun perkara kuring. Balikna geus beurang, bari rambisak, nénjonkitun kuring téh mani hayang sagabrug-gabrugeun handeueul nénjo indung nepi ka kudu ngalaman patokanen, alatan pamolah kuring. Pantesana diditu téh kokompodan, da saumurna gé indung kuring mah tara nete kantoran-kantoran. Komo ieu bari jeung alatan anak nyieun tanmpah deui uni, sasat digebruskeun. Méméh di pentog kuring hayang miheulaan wakca, yén polah abur-aburan ti sakola téh saestu n amah awahing ku teu kuat nahan kaéra. Lain ngahaja rék ngawiwirang kolot. Tapi teu bisa pok da biwir kaburu kabekem ku angen nyelek. Indung kuring geus jigana teu bisa bro ngutahkeun kakeuheul téh, bangun teu tegeleun nénjo kuring nu geus taya peta bisa ngangles. Nyaritana teu papanjangan deuih. Kitu méméh ngaharéwos. Kawas anu sieun kadéngéun ku bapa di kamar. “Jang Isuk mah sakola deui wé nya!” pokna. “sing getol cara sasari. Sing nyaah ka ema. Di sakola sing saregep, ulah carekeun batur. Geuning guru-guru téh sakitu balageurna”. Kuring teu nembal teu unggeuk. Komo barang diusapan sirah mah kuring téh kalah ka nyuuh. “sing tawekal jang, urang téh keur dipuragan. Mana kieu gé kersana Pangéran. Ngan muga-muga wé bapa sing geura sacara bihara bilhari deui. Genteng-genteng ulah potong…” Peutingna kuring téh hésé rék saré. Nyileuk wé, asa jararauh panineungan. Sakapeung-sakapeung sangkat, bari neges-neges bapa, da kuring saré téh tunjangeunana. Beu, geus robah pisan bapa téh. Panon geus jarero. Tulang pipi mani nyalohcor. Kulit anu tadina hideung balas kapoé ayeuna mah konéas kawas hayam meunang ngaléob. Hali

Indonesia

Dari orang-orang kecil pemalas ayah saya, waktu kematiannya adalah untuk memberikan yang baik kepada orang-orang kecil lagi saja. Dan tidak banyak, tapi bangun ariklas. Air seni yang mengelola pasar, melapor ke lingkungan, menelusuri tanah, dan memotong pagar, mengelola sampah benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Mu teh mah mereka mengharapkan tenaga kerja asa piraku, da negara malas orang tua saya sudah menembak. Di gowoknya ekornya melingkar jadi aku yakin ada arah. Malam minggu dikurebkeunpa erte datang, berdua dengan ketua seksi dana kematian. Panjang pembicaraan saya dengan ibu saya, bagaimanapun, biasanya ke kantong kematian. Tapi tetap niat n rumah hanya ikut prihatin kita bilang daripada kadang warga bilang. Barang-barang yang ingin Anda kembalikan kepadanya adalah menyekop uang, dibungkus kertas, dibungkus. Ternyata paketnya bukan buni, sudah lusuh, da malas ngambil dari tetangga kita, sampai yang tidak punya. Lalu berjabat tangan dengan ibuku. Bagi saya, saya akan, untuk rata-rata anak laki-laki dari Sasari menggunakan jabat tangan. “Yang penting Jang, siangnya sekolah yang dikelola,” pungkasnya. “Saya mengerti bahwa mungkin hidup tidak terlalu rapuh. Sekarang kelas berapa?” Aku banyak mengangguk seperti itu. Padahal dari bapa hal gearing brake adalah hal yang wajib sering dimiliki laki-laki. Secara total, saya tiga minggu.Era tuda, setiap peserta yang mampu membayar iuran bulanan, saya dukung kembali yang ngacung itu. “Bagaimana ini mukri ya? Pagi lagi pagi lagi! Ari tidak akan membayar untuk terburu-buru! Jika saya tidak mampu membelinya, saya mengerti! ”. Waktu yang ditentukan bagi saya untuk memeluknya. Tuda apa juru bicara. Tanya, tanya siapa saja. Mata-mata ayah saya sangat marah sehingga saya harus menanggung rasa sakit. Mau bilang ke ibu, kuriak tambah-tambah bingung, da walaupun kalau ada hampir tidak perlu di minta. Aku akhirnya merindukannya. Dari rumah pergi, kembali ketika saatnya untuk pergi. “Mukri gagal! Mukri Ibro!” pokna. Keesokan paginya saya memberi tahu guru. Seseorang mengajari saya bahwa saya ketagihan. Kemudian turun ke kantor pusat. Air mani menetes saat mengisap. Ketakutan, dan rasa malu terbesar saya. Akhirnya hing menangis, bukan sedih. Waktu yang diizinkan untuk kembali menyalahgunakan kelas bukanlah kematian, da ketakutan diteriakkan kembali. Anda ingin kembali dan bahkan, menambah kekecewaan guru. Awahing dengan kebingungan bingung di latar belakang, mengenakan wajah terlebih dahulu. Mari kita tenggelamkan muka, banyak lama, da cipanon berebey lagi brebey lagi seperti pegas. Ketika ayah kepala mengikuti, sejak saya berbalik dia berdiri di belakang. Saya rumpuyuk punggung saya, seperti deleg. Pensilnya akan jatuh karena terkejut.Lebih baik buku saya no. Jika jatuh mungkin dilaporkan ke kolom. “Dengan apa yang Anda lihat, apakah itu sebenarnya Mukri hemh? Cing pek balaka, da moal dikua-kieu. “Pokna,” apakah kamu begitu memuji guru, apakah kamu sekarang bertaruh ini? "Tidak merespon. "Aku tidak sakit kan?" "Tidak." "Di mana saya pergi dan sekolah?" tidak melihat. Lama tidak bertemu langsung saja balik bertanya. : “Apakah Anda masih suka berdagang?”. "Tidak" ?. Udur. Tos lami da.” Apakah dia sakit? " Pokna, tampaknya terkejut. "Siapa yang saya tunggu di pasar?" “Da belum mendapat tempat duduk sekarang…”. Saya sangat berani mengatakan itu dari ayah kepala saya sendiri sekarang. Saat dibawa kembali ke kantor, tidak terlalu dirempodan seperti dulu. Bahkan ketika saya menahan tidak-tidak, sambil berjalan, perasaan tidak ada harapan untuk berjalan dengan ayah saya sendiri. Ibuku telah dikeluarkan dari sekolah. Dia pasti ingin menenangkan kasusku. Dulu, saat rambisak, mata-mata saya adalah air mani yang ingin entah bagaimana berlutut ibu mata-mata harus mengalami patokan, karena nilai saya. Benar-benar ada kokompodan, da saumurna'll ibu saya saya rekan kantor nete.Bahkan saat ini dan karena anak membuat serikat lagi, segera disikat. Sebelum pentog mau saya perkenalkan dulu istilahnya, bahwa aksi kabur sekolah ini benar-benar n home awahing dengan tidak mampu menahan yang terkena. Yang lain sengaja ingin membuat orang tua frustrasi. Tapi Anda tidak bisa menyodok bibir Anda untuk menghindari keinginan untuk menelan. Ibu saya mungkin belum bisa bro muntah ketidaknyamanan ini, bangun tidak mengganggu mata-mata saya bahwa tidak ada peta untuk diabaikan. Katakan itu bukan ekstensi lagi. Jadi sebelum putus asa. Seperti ketakutan yang didengar oleh ayah di kamar. "Besok aku kembali ke sekolah!" pokna. “Cara penggalian yang tajam. Itu berlaku untuk ema. Di sekolah yang sibuk, jangan pedulikan orang lain. Sebagian besar guru sangat kuat”. Saya tidak memperhatikan atau mengangguk. Bahkan barang-barang yang menggosok kepalaku gagal untuk mengisi. “Itu pasti, kami disalahkan. Di mana ini akan menyenangkan Tuhan. Hanya berharap kita memiliki ayah yang segera bihara bilhari lagi. Jangan potong ubin…” Malamku sulit untuk tidur. Meminjamnya, rasa peduli. Terkadang saya bangun, sementara ayah saya bersikeras, dan saya tidur dengannya. Sigh, itu telah banyak berubah ayah. Mata tertutup. Tulang pipi mani nyalohcor.Kulit yang tadinya hitam akibat siang hari kini mengerucut seperti ayam yang basah kuyup. waktu

TerjemahanSunda.com | Bagaimana cara menggunakan terjemahan teks Sunda-Indonesia?

Semua terjemahan yang dibuat di dalam TerjemahanSunda.com disimpan ke dalam database. Data-data yang telah direkam di dalam database akan diposting di situs web secara terbuka dan anonim. Oleh sebab itu, kami mengingatkan Anda untuk tidak memasukkan informasi dan data pribadi ke dalam system translasi terjemahansunda.com. anda dapat menemukan Konten yang berupa bahasa gaul, kata-kata tidak senonoh, hal-hal berbau seks, dan hal serupa lainnya di dalam system translasi yang disebabkan oleh riwayat translasi dari pengguna lainnya. Dikarenakan hasil terjemahan yang dibuat oleh system translasi terjemahansunda.com bisa jadi tidak sesuai pada beberapa orang dari segala usia dan pandangan Kami menyarankan agar Anda tidak menggunakan situs web kami dalam situasi yang tidak nyaman. Jika pada saat anda melakukan penerjemahan Anda menemukan isi terjemahan Anda termasuk kedalam hak cipta, atau bersifat penghinaan, maupun sesuatu yang bersifat serupa, Anda dapat menghubungi kami di →"Kontak"


Kebijakan Privasi

Vendor pihak ketiga, termasuk Google, menggunakan cookie untuk menayangkan iklan berdasarkan kunjungan sebelumnya yang dilakukan pengguna ke situs web Anda atau situs web lain. Penggunaan cookie iklan oleh Google memungkinkan Google dan mitranya untuk menayangkan iklan kepada pengguna Anda berdasarkan kunjungan mereka ke situs Anda dan/atau situs lain di Internet. Pengguna dapat menyisih dari iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi Setelan Iklan. (Atau, Anda dapat mengarahkan pengguna untuk menyisih dari penggunaan cookie vendor pihak ketiga untuk iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi www.aboutads.info.)