Sunda

Sunan Gunung Jati henteu terus mulih ka Cirebon, tapi angkat heula ka Karajaan Baniisrail di Tanah Arab, seja mapagkeun ibuna anu badé dicandak ka Cirebon. Angkatna numpang kana kapal dagang, kaitung lami angkleung-angkleungan di laut. Kacaritakeun di lebet karaton, Maharaja Cina, pohara kagéteunana. Malah nepi ka molotot- molototkeun socana awahing ku hayang yakin. Héran jeung kagét anu pohara duméh putri Anyontin téh enyaan geuning bobotna. Nyi putri nya kitu deui, ceurik lolongséran bari sasambat ka nu janten ibu-ramana. "Aduh, Ibu, Ama, ku naon geuning abdi bet kieu? Ku naon atuh geuning abdi téh jadi leres- leres ngandung sakumaha anu disaurkeun ku Sunan Gunung Jati? Ama, kumaha atuh abdi ayeuna? Leuh, isin teuing ku sadayana abdi kakandungan bari jeung teu gaduh salaki.... telasan bać, Ama, abdi telasan! Isin teuing, duh. Ama..." Nurutkeun adat Cina harita, kacida goréngna jeung hinana lamun hiji parawan reuneuh teu pupuguh méméh kawin téh. Saumur hirupna baris naggung wiwirang, seug komo ieu ninggang di putri raja pisan. Lain baé wirang, tapi moal boa haris guyur sanagara. Dina kaayaan kitu, kapaksa maharaja nibankeun putusan, yén Anyontin kudu dibuang ka laut sangkan anjeunna teu kawiwirangan. Barang pok maharaja nibankeun putusan, praméswari

Indonesia

Sunan Gunung Jati tidak kembali ke Cirebon, melainkan berangkat terlebih dahulu ke Kerajaan Baniisrail di Tanah Arab, untuk menyenangkan hati ibunya yang akan dibawa ke Cirebon. Ia menaiki kapal dagang dan menghabiskan waktu lama di laut. Dilaporkan bahwa di dalam istana, Kaisar Tiongkok sangat terkejut. Bahkan sampai melotot, aku ingin percaya. Sungguh mengagetkan dan mengagetkan putri Anyontin ternyata sangat kelebihan berat badan. Anak perempuannya lagi-lagi seperti itu, menangis sambil menangisi ibu dan ayahnya. “Oh, Bu, Bu, kenapa aku bertaruh seperti ini? Kenapa aku menjadi begitu benar- benarkah yang dikatakan Sunan Gunung Jati? Bu, bagaimana kabarku? Sekarang? Leuh, aku malu sekali hamil padahal aku belum punya suami.... Itu terlalu memalukan, ya. Ibu..." Menurut adat istiadat Tionghoa saat itu, sangat buruk dan terhina jika perawan yang sedang hamil tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Sepanjang hidupnya, ia akan memainkan peran sebagai putri raja. Yang lain pemalu, tapi mereka tidak bahagia. Dalam keadaan seperti itu, kaisar terpaksa mengambil keputusan bahwa Anyontin harus dibuang ke laut agar ia tidak dipermalukan. Terserah kaisar untuk mengambil keputusan, prameswari

TerjemahanSunda.com | Bagaimana cara menggunakan terjemahan teks Sunda-Indonesia?

Semua terjemahan yang dibuat di dalam TerjemahanSunda.com disimpan ke dalam database. Data-data yang telah direkam di dalam database akan diposting di situs web secara terbuka dan anonim. Oleh sebab itu, kami mengingatkan Anda untuk tidak memasukkan informasi dan data pribadi ke dalam system translasi terjemahansunda.com. anda dapat menemukan Konten yang berupa bahasa gaul, kata-kata tidak senonoh, hal-hal berbau seks, dan hal serupa lainnya di dalam system translasi yang disebabkan oleh riwayat translasi dari pengguna lainnya. Dikarenakan hasil terjemahan yang dibuat oleh system translasi terjemahansunda.com bisa jadi tidak sesuai pada beberapa orang dari segala usia dan pandangan Kami menyarankan agar Anda tidak menggunakan situs web kami dalam situasi yang tidak nyaman. Jika pada saat anda melakukan penerjemahan Anda menemukan isi terjemahan Anda termasuk kedalam hak cipta, atau bersifat penghinaan, maupun sesuatu yang bersifat serupa, Anda dapat menghubungi kami di →"Kontak"


Kebijakan Privasi

Vendor pihak ketiga, termasuk Google, menggunakan cookie untuk menayangkan iklan berdasarkan kunjungan sebelumnya yang dilakukan pengguna ke situs web Anda atau situs web lain. Penggunaan cookie iklan oleh Google memungkinkan Google dan mitranya untuk menayangkan iklan kepada pengguna Anda berdasarkan kunjungan mereka ke situs Anda dan/atau situs lain di Internet. Pengguna dapat menyisih dari iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi Setelan Iklan. (Atau, Anda dapat mengarahkan pengguna untuk menyisih dari penggunaan cookie vendor pihak ketiga untuk iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi www.aboutads.info.)